Loading...

Menu

Καταχωρήθηκε: Παρασκευή 08 Ιούλ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices”, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 108/756/17994/4.6.2021 απόφαση (ΦΕΚ 2572/16.6.2021, τ.Β΄) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 185/1.4.2021) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. έκτακτης συνεδρ. 793/22.3.2021) καθώς και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. συνεδρ. 4/18.3.2021) και τη Συνέλευση Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. συνεδρ. 3/12.3.2021). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 108/756/17994/4.6.2021 Απόφασης (ΦΕΚ 2572/16.6.2021, τ.Β’).
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices”.

1. Κατηγορίες Εισακτέων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Χημείας, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικών Εργαστηρίων των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών.


2. Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Γίνονται δεκτοί και υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.


3. Γλώσσα διδασκαλία
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Ως γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Ελληνική για μέρος μαθημάτων ή διαλέξεων και για τη διευκόλυνση των προσκεκλημένων και Επισκεπτών Επιστημόνων Ιδρυμάτων της ημεδαπής.


4. Χρονική διάρκεια και τέλη φοίτησης
Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ ορίζεται σε δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης (δίδακτρα) συνολικής αξίας 4.000 € κατ΄ άτομο.
Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: το 25% των διδάκτρων (ήτοι 1.000 ευρώ) κατατίθενται με την εισαγωγή και εγγραφή φοιτητών (προηγείται της εγγραφής), το 25% (ήτοι 1.000 ευρώ) με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου και το υπόλοιπο 50% (ήτοι 2.000 ευρώ) στην έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.


5. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν/καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Αίτηση: χορηγείται ειδικό έντυπο από:
- Τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ή την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.med.upatras.gr 
- Τη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή την ιστοσελίδα του Τμήματος https://bisc.uniwa.gr/ 
- Την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mastercgt.com/ 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά πριν την απονομή του ΔΜΣ.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
6. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφ' όσον υπάρχουν)
7. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
10. Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.


Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο στη Γραμματεία μέχρι και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices” στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr 

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#


Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή έως και 12.9.2022.


6. Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων (ΕΑΥ) με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:


1. Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
2. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/ επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
3. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών). Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.
4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
5. Άλλα προσόντα (π.χ. γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).
6. Πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/ επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις.


7. Απαλλαγή από τέλη φοίτησης
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.


Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΔΠΜΣ.
Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ. 2610-969106, email: secretary@med.upatras.gr 
2. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://mastercgt.com 
3. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών: www.med.upatras.gr 
4. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: https://bisc.uniwa.gr 

 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

 

Γραμματεία MMMO: 2613 603506 (ασθενείς), 2613 604062 (Γραμματεία Διευθυντή) 
Fax : 2613 604066,
email (για ιατρούς): transplant@upatras.gr,
email (για ασθενείς): mmak@upatras.gr
email (για θέματα κλινικών μελετών) : gcppatras@gmail.com
Μονάδα Μεταμόσχευσης (Νοσηλεία): 2613 603 261
Γραφείο Ιατρών: 2613 604064, 2613 604065,
Εφημερεύων Ιατρός: 2610 999111 (τηλ. κέντρο ΠΓΝΠ)

 

βρείτε μας στο χάρτη

 

Login / Sitemap

 

© Copyright 2015 - 2024 Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Πάτρας